Požární bezpečnost

 

Takový stav systému, kdy je souborem opatření (technického, organizačního a výchovného rázu) možnost vzniku požáru snížena na minimum a zdolání případného požáru maximálně zajištěno.[1]


Požární bezpečností se rozumí souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem. Stanovení podmínek požární bezpečnosti, souhrn opatření k zabránění vzniku požáru a pojmy z této oblasti jsou zakotveny ve Vyhlášce ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. [1] [2]
Požární bezpečnost stavebního objektu je kvalitativní vlastnost stavebního objektu. Je charakterizována schopností stavebního objektu bránit ztrátám na životech a zdraví osob, popř. zvířat a ztrátám na majetku v případě požáru. Dosahuje se vhodným urbanistickým začleněním objektu, jeho dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením, popř. požárně bezpečnostními opatřeními. Při zajišťování požární bezpečnosti objektu se bere v úvahu ohrožení stavebního objektu požárem vzniklým uvnitř objektu. Stanovení opatření proti vlivu požáru vzniklého uvnitř stavebního objektu se řeší využitím a uplatněním závěrů studia účinků vysokých teplot na stavební konstrukce tak, aby v případě vzniku požáru nebo výbuchu se tento omezil na co nejmenší prostor, na jednotlivé místnosti nebo objekty, aby škoda na konstrukcích nebo zařízeních byla co nejmenší, aniž by došlo k poškození stavebního objektu.
Požární bezpečnost technologických zařízení je charakterizována schopností technologického zařízení vykonávat požadované funkce ve stanovených podmínkách po určitou dobu, aniž dojde k neočekávané nehodě, která by mohla způsobit požár s následným poškozením majetku a ohrožením zdraví nebo životů osob. Pro zajištění požární bezpečnosti technologických zařízení je nutné provést opatření preventivní a represivní.[3]

 

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

K zabránění či minimalizaci ztrát na životech a zdraví osob, zvířat a ztrát na majetku, stavební objekty musí:
 1. umožnit bezpečnou evakuaci osob a zvířat z hořícího objektu na volné prostranství (event. do jiného objektu),
 2. bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř objektu a rovněž mimo objekt (např. na jiný objekt),
 3. umožnit zásah jednotek požární ochrany při hašení a záchranných pracích.
Splnění těchto základních priorit prokazuje projekt, tzv. požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) stavby, které je nedílnou součástí všech stupňů projektové dokumentace stavby (viz dále). Nesprávně, avšak často, se tento typ dokumentace označuje jako požární zpráva. Projekt PBŘ zpracovávaný autorizovaným inženýrem pro oblast požární bezpečnosti staveb má obvykle 2 části, a to textovou část (technická zpráva) včetně výpočtů a výkresovou část.
PBŘ stavby je (dle Vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb) nedílnou součástí dokumentace pro:
 • vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (část B.2.8),
 • pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (část B.2.8 a D.1.3),
 • vybrané ohlášené stavby nebo pro vydání stavebního povolení (část B.2.8 a D.1.3),
 • dokumentace pro provádění stavby (část D.1.3).

I v ostatních typech projektové dokumentace (pro vydání rozhodnutí o změně využití území, pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, pro skutečné provedení stavby, event. pro bourací práce) jsou vyhláškou definovány specifické požadavky a posouzení požární ochrany.

HZS ČR vykonává státní požární dozor pouze pro zákonem stanovený typ stavební dokumentace (Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně) a jedná se především o posuzování územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů.
Například v rámci dokumentace pro vydání stavebního povolení lze s určitým zjednodušením uvést následující strukturu textové části PBŘ:
 1. výpis všech podkladů použitých – české technické normy (ČSN), vyhlášky, zákony, projektové podklady apod.,
 2. popis objektu – popis urbanistický, dispoziční a konstrukční; specifikace základních požárně technických údajů stavby (např. podlažnost budovy, požární výška, druhy konstrukcí a konstrukční systém budovy),
 3. rozdělení objektu do požárních úseků,
 4. stanovení požárního event. ekonomického rizika a určení stupňů požární bezpečnosti,
 5. posouzení stavebních výrobků a konstrukcí z hlediska hořlavosti a požární odolnosti,
 6. stanovení počtu evakuovaných osob a jim odpovídající kapacity a vybavení únikových cest,
 7. stanovení odstupových vzdáleností (tj. proluk mezi budovami) vymezujících tzv. požárně nebezpečný prostor,
 8. zařízení pro protipožární zásah – přístupové komunikace k objektu a zásahové cesty pro jednotky požární ochrany, zásobování požární vodou, vybavení stavby hasicími přístroji apod.,
 9. požárně bezpečnostní zařízení – zdůvodnění návrhu, požadavky,
 10. technická a technologická zařízení a jejich požární bezpečnost.
Výkresová část PBŘ doplňuje část textovou o zákres důležitých požárních souvislostí do půdorysů podlaží a situace, event. do řezu objektem. Do půdorysů jednotlivých podlaží se výrazně zakreslují (obvykle tučně či tučně červeně, Obrázek 2) důležité souvislosti jako hranice a popis požárních úseků, požadavky na požární odolnost konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení, vyznačení směru úniku apod. Situace pak slouží především k zákresu výsledného požárně nebezpečného prostoru budovy a rovněž k posouzení širších souvislostí, tj. například umístění stavby na pozemek, zákresu okolních budov, přístupové komunikace nebo zdroje požární vody.