Požární a provozní bezpečnost pro spotřebiče spalující všechny druhy paliv závisí na jejich správném návrhu,montáži a následné údržbě. Jejich provádění musí odpovídat platným technickým normám a právním předpisům. Od technické normy se lze odchýlit pouze za předpokladů,že u odchylného řešení bude prokázáno dosažení stejné nebo vyšší požadované úrovně a bude tak dodržen obecný požadavek stupně ochrany vyplývající předpisu.

Právní předpisy je nutno ze strany majitelů,provozovatelů,montážních firem a oprávněných osob respektovat v plném rozsahu.

Pokud oprávněné osoby nedostatky spalinových cest,jsou povinni postupovat podle zákona o požární ochraně paragraf 46.

Není zde účelem detailně citovat metodiku velmi dobře zpracovanou Ing. Schonem-doporučujeme detailně prostudovat.

Zjištěné nedostatky lze obecně rozdělit na:

a) způsobené nedodržením technických požadavků na stavbu

b) způsobené nedodržením požadavků na požární bezpečnost

 

Více informací získáte zde


  Závady na spalinových cestách lze v zásadě rozdělit do třech skupin:

  • Závady,které se vyskytují na komínech a kouřovodech vinou technologické a materiálové nekázně odborných firem a nerespektováním montážních postupů u systémových komínů i individuálních komínů. také nedodržením technologických předpisů při rekonstrukci komínů vložkováním.
  • Neodbormným návrhem spalinové cesty,nedodržováním platných ČSN a předpisů,dále provozem neodborně nainstalovaného nebo nevhodného spotřebiče paliv,také zanedbáním přívodu spalovacího vzduchu pro spalování a nedostatečnou funkcí spalinové cesty.
  • Negativním působením povětrnostních vlivů,nedostatečnou kontrolou a čištěním spalinové cesty,neodbornou obsluhou a nedostatečnou údržbou spotřebiče paliv a používáním nesprávného paliva.

Doporučuje se vždy požadovat od dodavatelů komínových konstrukcí a komínových vložek písemné prohlášení o shodě-prohlášení o vlastnostech,včetně odpovídající písemné záruky.

Před uvedením připojeného spotřebiče paliv do provozu je nutné vyžádat si od odborně způsobilé osoby(revizního technika spalinových cest) písemnou revizní zprávu.

Písemnou zprávu je nutné si vyžádat i po každé kontrole a čištění spalinové cesty.

Velice důležitou nutností je znalost obsluhy spotřebiče paliv,pravidelné čištění a údržba spotřebiče paliv a používání správného paliva.

Dále je důležité kontrolovat a sledovat,zda je zabezpečen dostatečný přívod spalovacího vzduchu pro spalování paliva ve spotřebiči a zda přívod vzduchu není ovlvněn jiným způsobem-zapnutá digestoř nebo ventilátor nuceného větrání WC a koupelny atd.

Ve velké části veřejnosti převládá názor,že obsluha spotřebičů paliv je jednoduchá a rozumí tomu každý. Takže návody na obsluhu spotřebičů paliv nestudují a dokonce ani mnozí prodejci návod na obsluhu spotřebičů ani nedodávají.

Jak se mohou výše uvdené skutečnosti projevit v praxi uvádíme v rubrice příspěvků Závady spalinových cest a jejich příčiny.

důležitá informace-věnujte pozornost

Prezentace  některých nedostatků spalinových cest

ze zkušeností společnosti Ameva :

část 1

část 2

část 3

část 4

část 5

část 6

vybrané montážní chyby

Vybrané montážní chyby plastových spalinových systémů

Z archivu Ing. Jiříka -soudní znalec -Společenstvo kominíků ČR-zdroj web ESTAV

Projekční a realizační chyby komínů- volně z internetu

 

seriál na pokračování ,protože nedostatečně provedené spalinové cesty jsou nekončíci proces…

pro celoobrazovkový režim klepněte vpravo dole na Full screen

 

Nedostatky spalinových cest-část první

 

 

 

 

Nedostatky spalinových cest-pokračování 1

 

 

Šetřenení příčin smrtelné otravy tří osob